`
Prev Next Slide down

Regulamin [Instalator]

I.    Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym WOLF „WOLF-MAJSTER – Edycja 2017”, zwanym dalej „Programem” lub „Promocją”, które Uczestnik akceptuje, przystępując do Programu.

2.    Organizatorem Programu Lojalnościowego jest firma WOLF – TECHNIKA GRZEWCZA Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Sokołowskiej 36, 05-806 Sokołów, zwana w dalszej części „Organizatorem”. Organizatorowi przysługują wyłączne prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do Programu, jego promocji oraz nazwy.

3.    Koordynatorem Programu, wykonującym na zlecenie Organizatora czynności związane z zarządzaniem i obsługą Programu jest S&P Partners Sp. z o.o.  Sp. k. z siedzibą przy ul. Ptasiej 10, 60-319 Poznań, zwana w dalszej części „Agencją” lub „Koordynatorem”.

4.    Program objęty niniejszym Regulaminem prowadzony będzie na terenie całej Polski i rozpoczyna się 1.01.2016 i trwa do 31.12.2018 r. W tym czasie można składać deklaracje uczestnictwa. W tym czasie też Uczestnicy mogą zbierać punkty i wymieniać je na nagrody z katalogu.

5.    Celem niniejszego Programu jest promocja działalności Organizatora oraz jego produktów, rozpowszechnienie współpracy z Organizatorem, dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców oraz zbudowanie trwałych relacji Uczestników z Organizatorem.

6.    Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

7.    Niniejszy Regulamin zostanie złożony w siedzibie Agencji - firmy S&P Partners Sp. z o.o. Sp. k., przy ul. Ptasiej 10, 60-319 Poznań i będzie udostępniany do wglądu osobistego wszystkim zainteresowanym w okresie trwania Programu.


II.    Warunki uczestnictwa


1.    Uczestnikami Programu lojalnościowego, zwanymi w dalszej części „Uczestnikami”, będą wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, których codzienna działalność gospodarcza związana jest ze
sprzedażą/instalacją m.in. urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i grzewczych oraz instalacją urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i grzewczych.

2.    Uczestnikami Programu nie mogą być:
a)     pracownicy Organizatora oraz ich krewni, powinowaci oraz osoby bliskie; 
b)     osoby, które nie dokonują zakupów bezpośrednio u Organizatora lub poprzez sieć autoryzowanych dystrybutorów handlowych Organizatora,
c
)     bezpośredni partnerzy handlowi Organizatora oraz ich współpracownicy, przy czym za bezpośrednich partnerów handlowych uznaje się osoby, które dokonują zakupów bezpośrednio u Organizatora, a nie dokonują zakupów produktów Organizatora w inny sposób, aniżeli poprzez sieć autoryzowanych dystrybutorów handlowych Organizatora.


3.    Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Programie, bez podania przyczyn.

4.    Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zgłoszenie Organizatorowi uczestnictwa w Programie poprzez zarejestrowanie się w systemie punktowym www.wolf-majster.pl

5.    Zgłoszenie Organizatorowi uczestnictwa w programie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na wykorzystanie jego danych osobowych do celów związanych z Programem oraz celów marketingowych Organizatora.

6.   Uczestnik zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności wobec Organizatora Programu. 

7.    Wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację warunków Regulaminu.
 
8.    Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Organizator zapewnia, iż zebrane dane osobowe będą zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.


III.    Zasady Programu


1.    Programem objęte są Produkty marki WOLF ujęte w załączniku 1 do Regulaminu. Organizator może w każdej chwili zmienić Produkty objęte Programem, bez podania przyczyn. Lub je wycofać.

2.    Każdy z Uczestników otrzymuje indywidualny login i hasło do systemu www.wolf-majster.pl, w którym będzie generował punkty za sprzedaż lub kupno urządzeń marki WOLF, za pośrednictwem którego będzie mógł dokonywać wymiany punktów na nagrody oferowane przez system.

3.    Każdy Uczestnik, który prawidłowo dokona rejestracji w Programie i dokona aktywacji Konta poprzez wprowadzenie pierwszej faktury otrzyma jednorazową premię na start w wysokości 50 punktów. Punkty te są widoczne osobno w systemie.

4.   Każdy uczestnik poprzez wpisanie maila znajomego może wysłać do niego polecenie udziału w Programie. Po zarejestrowaniu wybranej osoby i po rejestracji pierwszego produktu zostają naliczone punkty za polecenie w liczbie 50.

5.    Punkty będą naliczane na podstawie faktury zakupu potwierdzającej zakup produktów objętych programem w czasie trwania programu.  Uczestnik wprowadza informacje o fakturze (produkty) do systemu i naliczane mu są punkty tymczasowe. Uczestnik musi potwierdzić wprowadzone dane poprzez załączenie skanu/zdjęcia faktury, wysłanie jej kopii pocztą tradycyjną listem poleconym na adres Koordynatora. Organizator ma wówczas 30 dni na zatwierdzenie faktury w systemie. Wówczas zdobyte punkty można wymienić na nagrody. Nieczytelne skany/zdjęcia/kopie faktur są nieważne.

6.    Uczestnik ma 30 dni na wprowadzenie faktury do systemu od daty zakupu – wystawienia faktury. Po upływie tego terminu system nie pozwoli na wprowadzenie faktury, tym samym nie naliczy należnych punktów.

7.    W trakcie Programu Uczestnik może sprawdzić liczbę zgromadzonych punktów, korzystając z przyznanego mu indywidualnego loginu i hasła do systemu punktowego „WOLF-MAJSTER” dostępnego poprzez stronę internetową www.wolf-majster.pl. 

8.    Zebrane punkty Uczestnik może wymieniać na nagrody znajdujące się w katalogu programu „WOLF-MAJSTER”. W trakcie trwania Programu Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad punktacji nagród bez podania przyczyny. 

9.    Liczba punktów zgromadzonych na poszczególnych kontach ulega zmniejszeniu, gdy Uczestnik dokona zakupu nagrody w systemie www.wolf-majster.pl. 

10.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przyznawania punktów w trakcie trwania Promocji.


IV.    Zamawianie nagród: system punktowy 


1.    System punktowy www.wolf-majster.pl jest systemem, do którego każdy z zarejestrowanych Uczestników otrzymuje indywidualny login i hasło, i który służy do gromadzenia punktów lub ich wymiany na oferowane w systemie nagrody według określonych zasad.

2.    Zasilanie konta możliwe jest poprzez rejestrację faktury na urządzenia objęte Promocją w systemie www.wolf-majster.pl.

3.   Uczestnik po zalogowaniu do systemu punktowego www.wolf-majster.pl wprowadza osobno każdy dokument potwierdzający zakup towarów objętych Promocją, podając:

a/ numer faktury

b/ nazwę sprzedawcy i NIP sprzedawcy

c/ datę faktury

d/ wybiera spośród produktów dostępnych na liście produkt, który zakupił

e/ określa liczbę zakupionych sztuk produktu

f/ załącza skan/zdjęcie  faktury potwierdzającej dokonanie zakupu

System automatycznie wskazuje liczbę naliczonych punktów.

4.  Wprowadzony do systemu skan/zdjęcie faktury powinien zostać zachowany przez Uczestnika Programu i udostępniony na życzenie Przedstawiciela Organizatora lub Agencji.

5.  Punkty zgromadzone na fakturach oczekują na zatwierdzenie. Powinno to nastąpić w przeciągu 30 dni roboczych. Termin ten ma charakter wyłącznie instrukcyjny.

6.   Dopiero zatwierdzona faktura umożliwia skorzystanie ze zgromadzonych punktów, wówczas można wymienić je na nagrody. 

7.    Uczestnicy mogą zamawiać nagrody przez cały okres trwania Programu.

8.    Czas dostarczenia nagród trwać może do 90 dni kalendarzowych od chwili złożenia zamówienia.

9.    Za dostarczenie nagród odpowiada Agencja - firma S&P Partners Sp. z o.o. Sp. k., przy ul. Ptasiej 10, 60-319 Poznań.

10.    Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany punktów ani nagród na gotówkę. 

11.    W celu otrzymania nagrody Uczestnik powinien złożyć zamówienie w serwisie www.wolf-majster.pl podając wymagane w serwisie dane.

12.    Nagroda zostanie przesłana Uczestnikowi pocztą, kurierem, lub zostanie dostarczona osobiście przez Przedstawiciela Organizatora w terminie do 3 miesięcy od dnia zamówienia. W przypadku zaistnienia szczególnych trudności z dostawą, niezależnych od Organizatora, nagroda zostanie dostarczona w terminie późniejszym, o czym Uczestnik zostanie poinformowany. W przypadku nieodebrania nagrody przez Uczestnika, pomimo prób doręczenia – uczestnik może na swój koszt odebrać nagrodę. Poprzez próbę doręczenia rozumie się jednokrotne wysłanie przesyłki pocztą, kurierem lub przez Przedstawiciela Organizatora pod wskazany adres. Nagrody nieodebrane z winy uczestnika przepadają.

13.    Jeżeli zamówienie konkretnej nagrody nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora Uczestnik zostanie o tym natychmiast poinformowany. W przypadku problemów z dostępnością przedmiotów prezentowanych w materiałach informacyjnych Programu Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany nagrody na inną podobnej klasy.

14.    Po wyborze nagrody wykorzystane przez Uczestnika punkty są odejmowane z puli punktów zgromadzonych do wykorzystania na nagrody przez Uczestnika.

15.    Punkty zgromadzone przez różnych Uczestników nie mogą być łączone w ramach różnych podmiotów.

16.    Prawo do wymiany punktów na nagrody posiada wyłącznie Uczestnik Programu na podstawie indywidualnego, nadanego przez Organizatora loginu i hasła, lub nadanego każdemu Uczestnikowi indywidualnego Identyfikatora.

17.    Uczestnik może zamówić dowolną liczbę nagród pod warunkiem, że dysponuje odpowiednią liczbą punktów.

18.    Nagrody nie podlegają zwrotowi, ani wymianie. Wybrane nagrody podlegają reklamacji wg ustalonych zasad omówionych w punkcie V Regulaminu.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o przyznaniu punktów za produkty sprzedane na inwestycje (jednorazowy zakup w specjalnej cenie w ilości nie mniej niż 10 szt. jednorazowo) i ekspozycje.

20.    Punkty zebrane w danym roku kalendarzowym mogą zostać wymienione na nagrody do zakończenia czasu trwania Programu. Niewykorzystane punkty z danego roku kalendarzowego przechodzą na rok następny, pod warunkiem przedłużenia czasu trwania Programu, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony Organizatora www.wolf-polska.pl oraz strony Programu www.wolf-majster.pl.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania punktów na koniec każdej edycji programu lub w innym dowlnym momencie jednakże z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

22. Organizator zastrzega sobie prawo do organizowania promocji czasowych dotyczących konkretnego typu urządzenia/urządzeń polegających na zwiększeniu ilości punktów za zakup uprzednio wskazanych urządzeń.

23. Uczestnik, aby skorzystać z ww. promocji zobowiązany jest do zakupu produktu objętego promocją oraz doładowaniu faktury zakupowej do systemu w czasie trwania promocji. Konieczne jest, aby data zakupu oraz doładowania faktury obejmowała termin trwania promocji.
Promocja jest ograniczona czasowo i/lub do wyczerpania stanów magazynowych.


V.    Postanowienie końcowe


1.    Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Programu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

2.    W sytuacjach spornych dotyczących przyznawania punktów za zakup urządzeń WOLF, bezwzględne prawo do otrzymania punktów ma Uczestnik, który przedstawi Koordynatorowi Programu kopię faktury zakupu towarów. 

3.    Organizator dokonuje wiążącej wykładni postanowień Regulaminu. Wszelkie zapytania w tej kwestii należy kierować do Koordynatora Programu za pośrednictwem adresu mailowego promocja@wolf-majster.pl. 

4.    Organizator nie pokrywa kosztów uczestnictwa Uczestników w Programie.

5.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Programu bez podania przyczyn. Decyzja taka zostanie podana do publicznej wiadomości.

7.    Wszelkie reklamacje z tytułu Programu mogą być wysyłane wyłącznie listem poleconym na adres Agencji przez cały okres trwania Programu, najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania nieprawidłowości wynikającej z funkcjonowania i realizacji Programu. Reklamacja może być składana wyłącznie w formie pisemnej i musi zawierać dokładne dane kontaktowe Uczestnika reklamującego, jego identyfikator nadany przy rejestracji oraz opis reklamacji. Reklamacje przesłane w okresie późniejszym niż 14 dni od daty powstania nieprawidłowości nie będą rozpatrywane. Terminowość zostanie określona na podstawie daty stempla pocztowego.

8.    Agencja zastrzega sobie 14 dni na rozpatrzenie reklamacji od daty otrzymania listu poleconego. Możliwym jest wydłużenie zastrzeżonego terminu, po uprzednim poinformowaniu Uczestnika.

9.    Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko po sprawdzeniu jakości przesyłki w chwili jej odbioru, a także protokołu szkody spisanego w obecności kuriera lub Przedstawiciela Organizatora. Przesyłkę należy odesłać na adres podany przez Agencję w terminie nie późniejszym niż 7 dni od jej odbioru.

10.    Organizator ani Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika.

11.    Organizator zastrzega sobie prawo modyfikowania niniejszego Regulaminu, przy jednoczesnym powiadamianiu o tym Uczestników Programu poprzez publikowanie zmian za pośrednictwem strony  internetowej www.wolf-majster.pl.

12.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stroną rozstrzygającą jest Organizator.

13.    Wszelkie dodatkowe informacje  można uzyskać pisząc na adres mailowy:  promocja@wolf-majster.pl. 

14.    Korzystając z poczty elektronicznej w kontakcie z Koordynatorem Programu, należy w temacie maila wpisać WOLF-MAJSTER oraz swój numer indywidualnego Identyfikatora.

15.    Wszelka korespondencja wysyłana pocztą tradycyjną powinna być wysyłana na adres Koordynatora Programu: